Daha fazla ürün...
No produts were found.

KVKK Hakkında aydınlatma yazısı

ADAYLARA İLİŞKİN HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile varsa iş görüşmesi sürecinde gerçekleştirilen mülakat sonuçları, ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

 Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “KÜÜM GIDA A.Ş.” (Bundan sonra kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ŞİRKET’ in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile ŞİRKET’ in işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi ŞİRKET’ in ticari faaliyetlerinin ve operasyon el süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla işlenecektir.

 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

ŞİRKET tarafından işlenen kişisel verileriniz, ŞİRKET’ in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi

amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile paylaşılması dışında, gerçek

veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kişisel verileriniz, ŞİRKET’ in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile ŞİRKET’ in ticari faaliyetlerinin ve operasyon el süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ŞİRKET’ in meşru menfaati hukuki sebebine dayanarak, ŞİRKET’ in merkez ve şubelerinde “İş Müracaat Formu” vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle1 ŞİRKET’ e başvurarak;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahibi, Kanun’un 11.maddesinde belirtilen hakları kapsamında başvuru taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ŞİRKET’ e daha önce bildirilen ve ŞİRKET ’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla ŞİRKET’ e iletir.

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verileri yurt içinde üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ŞİRKET’in https://www.misas.com.tr/ internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Yenice Mah. Harput cad. 62/A Akçakiraz Köyü –Elazığ” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kampanyalar

Anasayfa

Hesabım

Paylaş

Beğendiğim öğeleri kaydetmek için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Oturum aç